گزارش مالی


دریافتی و اهدایی

ردیف عنوان مبلغ (ریال)
1 دریافت های نقدی 1,363,412,017
2 اهدایی مواد غذایی 78,077,600
3 اهدایی لوازم منزل و پوشاک 42,530,000
جمع کل 1,484,019,617


پرداختی و مصارف

ردیف عنوان مبلغ (ریال)
1 پرداخت های نقدی به مددجویان 96,280,000
2 گردشگری مددجویان 217,574,664
3 توزیع مواد غذایی 481,599,807
4 کمک هزینه تحصیلی 58,299,000
5 توزیع لوازم منزل و پوشاک 77,946,000
6 کمک هزینه جهیزیه 24,000,000
7 کمک هزینه های پزشکی 5,000,000
8 هزینه حقوق، بیمه و تحصیلداری 457,410,590
9 هزینه توزیع، خرید صندوق های صدقه و خرید دارایی و ملزومات 97,979,770
جمع کل 1,516,089,831

یادآوری

- اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه خیریه کوثر النبی طوس به هیچ عنوان مبلغی را به عنوان دستمزد یا حقوق از موسسه برداشت نمی نمایند و هزینه حقوق و دستمزدی که در تراز نامه ثبت شده است مربوط به کارمندان خیریه و تحصیلداران می باشد.

- ضمناً مکان موسسه توسط یکی از خیرین محترم هیئت امنا به طور رایگان در اختیار موسسه قرار گرفته است.

 

یادآوری