متاسفانه در جامعه ی امروز، نیازمندان و ناتوانان در طبقات مختلف جامعه جهت تامین احتیاجات خود در حال افزایش هستند . محصلان و دانشجویان جهت ادامه تحصیل ، زوج های جوان جهت تشکیل خانواده ، بیماران جهت درمان و.... برای رفع نیازهای خود مجبور به درخواست کمک از موسسات خیریه می باشند . 

موسسه خیریه کوثر النبی طوس نیز با در نظر گرفتن درآمد خود ، با توجه به قوانین و شرایط مصوب هیئت مدیره ی این موسسه ، برخی از افراد نیازمند را تحت پوشش قرار می دهد . شرایط پذیرش مددجو که به تصویب هیئت مدیره این موسسه رسیده است عبارتند از :

1 - خانواده های نیازمند و سالمند که حد اکثر یک فرزند ذکور دارند و به علت کهولت سن ، از کار افتاده باشند و توانایی تامین مایحتاج اولیه زندگی خود را ندارند .

2 - خانواده های ایتام مستمند .

3 - خانواده هایی که به علت طلاق و حبس ، در حال حاضر سرپرست ندارند .

همچنین تمامی فرزندان محصل نخبه ی گروه های مذکور ، تحت حمایت کامل تحصیلی قرار می گیرند .

افرادی که به موسسه خیریه کوثرالنبی طوس مراجعه می کنند ، بعد از مصاحبه اولیه وطی تحقیقاتی که پس از آن انجام می شود ، با ارائه اسناد و مدارک مربوطه از قبیل گواهی وفات سرپرست ، گواهی حبس ، طلاق نامه و حضانت فرزندان ، مدارک هویتی و... تحت پوشش مسسه قرار می گیرند . 

در حال حاضر مددجویان این موسسه 69 خانوار به تعداد 173 نفر اعم از عام و سادات شامل : 34 خانوار-82 نفر فوت سرپرست ، 8 خانوار 20 نفر حبس سرپرست ، 11 خانوار 25 نفر کهولت سن ، از کار افتادگی و بیماری سرپرست و 16 خانوار 46 نفر مطلقه ، می باشند . 

سالانه 140 هزار دانش آموز در ایران به دلیل نیاز مالی از نعمت تحصیل محروم می مانند.

تهیه امکانات تحصیلی وآموزشی برای دانش آموزان