کمک نقدی _ انتقال کارت به کارت

شماره کارت : کارت بانک صادرات 6037691990134686 به نام خیریه کوثرالنبی طوس

کمک نقدی _ واریز وجه به حساب

شماره حساب : 0104106838004 حساب جاری بانک صادرات شعبه مصلی به نام موسسه خیریه کوثرالنبی طوس

دریافت صندوق صدقات _

صندوق صدقات : صندوق های نذوراتی توسط موسسه طراحی و تحویل افرادی میشود که میتوانند در محیط کار، منزل و یا هر مکان دیگر از آن نگهداری کنند.

قبض های نذورات ماهیانه _

نحوه ثبت نام : برای عضویت در طرح ماهیانه، با موسسه تماس گرفته تا در اسرع وقت کارگزار مربوطه در محل شما حضور پیدا کند تا مراحل بعدی دنبال شود

05133644433