مشخصات پرداخت کننده

نوع کمک

نوع کمک:

پرداخت آنلاین

مبلغ مورد نظر خود را جهت کمک به موسسه را در کادر زیر وارد نمائید و اگر میخواهید که این اهدایی صرف مورد خاصی شود در قسمت توضیحات پرداخت حتما آن را ذکر نمائید.