رئیس هیئت امنا

حاج آقای علی باهران

رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت امنا

آقای مهندس حسن جعفری

عضو هیئت امنا، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

آقای سعید باهران

عضو هیئت امنا و عضو هیئت مدیره

حاج آقای سید جمال حسینی

عضو هیئت مدیره و هیئت امنا

آقای حاج سید کاظم ایمانی

عضو هیئت مدیره و هیئت امنا

آقای احمد کریم دادی

عضو هیئت امنا

آقای محمد مهدی پور

عضو هیئت امنا

اقای حاج مهدی کریمی

عضو هیئت امنا

اقای مهندس ضمیری

عضو هیئت امنا و بازرس خیریه

آقای قاسم لسانی

عضو هیئت امنا

حاج آقای اکبر آزاد

عضو هیئت امنا

اقای جواد حاتمی

عضو هیئت امنا

آقای حمید باهران