توضیحات

موسسه خیریه کوثر النبی طوس با در نظرگرفتن درآمد سالیانه خود و با تلاش در راستای اشاعه فرهنگ ازدواج ، برای هر یک از مددجویان تحت پوشش این موسسه که در شرف ازدواج می باشند، مبلغی را تحت عنوان کمک هزینه جهیزیه پرداخت می نماید و پس از پرداخت کمک هزینه جهیزیه، مددجو از پوشش خیریه خارج می گردد. موسسه خیریه کوثرالنبی طوس در طی مدت فعالیت خود تعداد 43 مورد کمک هزینه جهیزیه نقدی و غیر نقدی داشته است.

سایر خدمات