توضیحات

با توجه به روند افزایش قیمت و اجاره بهاء مسکن و فشار های اقتصادی مخصوصا بر اقشار کم درآمد و محروم جامعه برای تهیه سرپناه، موسسه خیریه کوثر النبی طوس برآن شد که با اهدا مبلغی به صورت ماهانه با توجه به درآمد سالانه خود به عنوان کمک هزینه اجاره مسکن به مددجویان تحت پوشش خود اقدام کند تا باری هر چند کوچک را از شانه های این قشر محروم بردارد.

سایر خدمات